سلام

مينويسم اما ساده.

 واقعاً عشق اينقدر بی ارزشه؟ اگرنيست چرا پس ما هرچند يک بار عاشق ميشيم بعدهم بي. خيال يا ما عاشق نميشيم وبلد نيستيم يا عشق مسخره است .چون اين چيزی که ميگن نبايد اونی باشه که ما سراغ داريم چون اگر عشق عشق فرهادو شيرين بوده اگر عشق ليلی و وجنون بوده عشق بين حسين وزينب بوده يا علی و خدا بوده پس اينکه ما دچارش ميشيم چيه پس ما سرکاريم يا بلد نيستيم؟

اگر بلد نيستيم بيايم به هم ياد بديم پس بگو هرچه دل تنگت ميخواهد بگو

 

/ 0 نظر / 45 بازدید