هوالحق

سلام

اگر صبح زود از خواب بيداربشيد واز پنجره به آسمان نگاه کنيد فوج ملايک را ميبينيد که درفلق به پرواز در آمدن وهمه مشغول تسبيح گفتن هستند اگر تو با آواز شروع به ذکر گفتن بکنی خواهی ديد که آنها با ذکر تو ميرقصن (سماء) اما اگر صبح به زمين نگاه کنی خواهی ديد که انسانها به دنبال کار روزانه جالب است بدانی که هردو به يک ميزان صواب ميبرن انکه هردم ذکر ميگويد وانکه بدنبال روزی ميرود اما او برای ذکرگفتن خلق شده وما برای گوش کردن به فرمان خدا پس هيچ وقت فکرنکن تو ملک هستی تو آدمی پس فقط گوش کن به گفته های او اگر خسته شدی بدان که از فرمان خدا پيروی نکردی چون کار برای خدا خستگی نمی آورد مانند فرهادی هست که بيستون ميکند يا مجنونی که پای برهنه دربيابان بدنبال قافله ليلی ميدود يا پسر همسايه ما که تا ۴صبح هرشب با تلفن با دوست دخترش حرف ميزند وصبح به مدرسه ميرو آنها هيچ کدام خسته نميشن چون عاشقن پس اگر خسته شدی بدان که بدنبال معشوق نيستی وقت هدر ميکنی گوش کن بخدا هميشه تو را صدا ميکند وميطلبد او دوست دارد نازش را بکشی او دوست دارد حرف بزنی پس بگو

 

ياعلی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید