پست های ارسال شده در آبان سال 1382

هوالحق   سلام من يک سوال کردم شما جواب بدين چرا پس نميگين چيزی؟ نميدونيد؟ نميخواهيد فکر کنيد؟ خيلی سخت بود؟ من منتظرم ياعلی    
/ 3 نظر / 39 بازدید
هوالحق   سلام ..... برودراين بيابان جست وجوکن                              ز هرخاکی کفی بردارو بو کن ز هرخاکی که بوی عشق برخواست                              يقين دان تربت ليلی همانجاست ............... گمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید
يا علی گفتی که درمانی     به فريادت رسم اينکه     اينکه درمانده ايم     اينک به فريادم برس   ياحق زيارت همه شما مقبول
/ 5 نظر / 51 بازدید
سلام خوبی؟ نميتونم چيزی بنويسم واقعاً حالم خوب نيست اما اين عکس ميگی چه حالی دارم     يا علی  پايدار باشيد
/ 4 نظر / 42 بازدید
سلام بی سبب دل را مَرنجان از قضا نتوان گريخت                                          نوش جان بايد نمود حق هرچه در پيمانه ريخت                                     .................................... زان می که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 41 بازدید
سلام خوبی؟ نماز روزه هات مقبول ساقی من مست وتو ديوانه مارا که برد خانه             صد بار گفتم کم خور دوسه پيمانه دراين ويرانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 40 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.