سلام

روح؟

آيا تو باور داری که وجود دارد؟

آيا اجنه را باور داری آيا ازوجود موجودات ديگری که درروی کره زمين زندگی ميکنن خبر داری؟

آيا ديو وپری وشياطين را قبول داری که وجود دارن ومثل ما دارند زندگی ميکنند؟

بگو اما ساده تابعد.

ياعلی

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
ری را

نه من باور ندارم. (به اندازة کافی ساده بود؟)