ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

سلام

 

ميگويند فرعون نيز از عشاق خدا بود و بسيار خدا را دوست داشت شما بهتر ميدانيد که همه به

خدای واحد ايمان داشتند اما بعضی ها برای او پسران يا واسطه های ميگذاشتند يعنی بتها که

وساطت ميکردند بين بنده و خالق اما همه خدای واحد را میپرستيدند و بعضی ها برای او

شريکانی ميدانستند اما او را بالاتر از همه ميدانستند مثلا خدای باران خدای جنگ خدای عشق

 اما باز يک خدا بود که بالاتر از همه و همان الله بود اما فرعون ميگفت شما پست هستيد و

نبايد خدا را پرستش کنيد شما لايق او نيستيد شما ما را بپرستيد و ما او را پرستش ميکنيم .

فرعون از پرهيزکار ترين افراد بود حتی فرم لباس پوشيدن اصلاح کردن او فرق داشت ميگفت

 اين فقط مخصوص خاندان الهی است مثلا سر دختران فرعون مخروطی شکل بود و آنها هميشه

 موهای سر خود را ميتراشيدن و سيقل ميدادند و برای جلب توجه مردان هر زنی که سری

 سيقلی و صافتر داشت بهتر بود برای مردان و پسران زنان از کلاه گيس استفاده ميکردنند و

بعضی ها سر خود را مثل سر دختران و خاندان فرعون بلند آرايش ميکردند بنظر می آمد سر

آنها نيز مخروطی شکل است اما  خاندان فرعون سعی ميکردند بدون کلاه گيس باشند تا مردم

ببينند آنها با بقيه فرق دارند و سر آنها مخروطی است و فرعون به خدا متعصب بود و قبول

نميکرد که هرکسی او را پرستش کند و پرستش خدا را برای خود ميخواست . و اما مرگ آنها

نيز با بقيه فرق داشت و هيچکس بدن آنها را برهنه نميديد باری از عشاق خدا بسيار هستند

هرکس به گونه ای اما از شيطان شروع کرديم تا ببينيم به چه کسی ختم ميشود .

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir