ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

سلام

 

ميگويند فرعون نيز از عشاق خدا بود و بسيار خدا را دوست داشت شما بهتر ميدانيد که همه به

خدای واحد ايمان داشتند اما بعضی ها برای او پسران يا واسطه های ميگذاشتند يعنی بتها که

وساطت ميکردند بين بنده و خالق اما همه خدای واحد را میپرستيدند و بعضی ها برای او

شريکانی ميدانستند اما او را بالاتر از همه ميدانستند مثلا خدای باران خدای جنگ خدای عشق

 اما باز يک خدا بود که بالاتر از همه و همان الله بود اما فرعون ميگفت شما پست هستيد و

نبايد خدا را پرستش کنيد شما لايق او نيستيد شما ما را بپرستيد و ما او را پرستش ميکنيم .

فرعون از پرهيزکار ترين افراد بود حتی فرم لباس پوشيدن اصلاح کردن او فرق داشت ميگفت

 اين فقط مخصوص خاندان الهی است مثلا سر دختران فرعون مخروطی شکل بود و آنها هميشه

 موهای سر خود را ميتراشيدن و سيقل ميدادند و برای جلب توجه مردان هر زنی که سری

 سيقلی و صافتر داشت بهتر بود برای مردان و پسران زنان از کلاه گيس استفاده ميکردنند و

بعضی ها سر خود را مثل سر دختران و خاندان فرعون بلند آرايش ميکردند بنظر می آمد سر

آنها نيز مخروطی شکل است اما  خاندان فرعون سعی ميکردند بدون کلاه گيس باشند تا مردم

ببينند آنها با بقيه فرق دارند و سر آنها مخروطی است و فرعون به خدا متعصب بود و قبول

نميکرد که هرکسی او را پرستش کند و پرستش خدا را برای خود ميخواست . و اما مرگ آنها

نيز با بقيه فرق داشت و هيچکس بدن آنها را برهنه نميديد باری از عشاق خدا بسيار هستند

هرکس به گونه ای اما از شيطان شروع کرديم تا ببينيم به چه کسی ختم ميشود .

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

باسلام

 

دوستی نوشته بود که با عشق ميتوان به خدا رسيد و اين کلام من

را ياد شيطان انداخت چون او بود اول عاشق از عشق زياد به خدا

کفر ميدانست به انسان سجده کند و ميگفت من فقط تو را که ليلی

من هستس میپرستم و سجده فقط به تو ميکنم اين بود که به تمرد

محکوم به نابودی شد و اما هنوز از عشق خدا ميسوزد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

باسلام

 

در وجود هر کس يک جوهری هست که انسان بايد آن را خودش

کشف کند اين کشف مانند ديدن خداوند است در حضور پس

ميخواهيم که طاقت و تاب ديدن خودش را به ما بدهد .

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

با سلام

 

عيسی ابن مريم را ميگويند پيامبر عشق چون او از شهوت بوجود

 نيامده بود و شهوت در او جايی نداشت برای همين عشق او يک

 رنگ و ساده بود او عاشقی واقعی بود نه از روی شهوت (مال و

جان و جسم..) عيسی را به عشق ميشناسند و عشق را به عيسی

اين عيد را به تمامی عشاق تبريک ميگويم مبارک باشد

 

و اما بعد : فرمودند بزرکترها که بيشتر بنويسم من برای کسانی که

مشتاق هستند ايميل ميزنم و با ايميل پاسخ ميدهم بگذاريد اين

صفحه ساده باشد ساده بگوييم و ساده ها را دوست داشته باشيم

( ميگويند خدا زيبا رويان را دوست دارد . رندی پرسيد تکليف زشت

رويان چه ميشود . حکيمی پاسخ داد خداوند زشت نيافريده تا زشت

 را دوست نداشته باشد از ديد خداوند همه زيبا هستند همانگونه

که از ديد  مادر  تمام فرزندان زيبا هستند خود شما ديده ايد بچه ای

زشت و کثيف کنار خيابان اما مادرش آنچنان او را بغل ميکند و

ميبوسد تو گويی غنچه ياسی را ميبويد . از دريچه چشم مادر  زيبا

ترين بچه همان کودکی است که در بغل اوست ) پايدار و سبز باشيد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir